Forskningsprojekt: Utvärdering av metod för föräldraskapsstöd – Parenting Young Children – i hemmiljö för föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns risk för försummelse

Projektledare
Thomas Strandberg
Deltagare
Maria Ayoub
Eva Randell
Lena Almqvist, Mälardalens högskola
Tommie Forslund, Stockholms universitet
Karin Fängström, Uppsala universitet
Marie Holmefur, Örebro universitet
Gunnel Janeslätt, Region Dalarna
Birgitta Wennberg, Region Stockholm
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Föräldrastödsprogrammet, Parenting young children (PYC), är en hembaserad föräldrastödsintervention utvecklad för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller andra kognitiva svårigheter som har hemmaboende barn yngre än sju år. PYC bygger på socialpedagogiska principer integrerat med kunskap om evidensbaserat kognitivt stöd. Meningen med PYC är att stärka föräldrarnas förmåga att ge omvårdnad och säkerhet samt att samspela positivt med sina barn, för att minimera risken för försummelse.
Projektets övergripande syfte är att utvärdera PYCs effektivitet genom en kontrollerad studie med kvantitativa data, samt med kvalitativa data i form av föräldra och barn intervjuer. Som kontrollintervention används ”treatment as usual” (TAU), såsom kontinuerlig kontakt med socialsekreterare. Projektperioden är fyra år, organiserat i tre spår:

Spår I: Kvantitativ utvärdering av PYCs effekt på föräldrar och barn med skattningar i både interventions- och kontrollgrupp före, efter och 12 månader efter avslutad intervention.
Spår II: Kvalitativ utvärdering av barnens perspektiv på sina familjesituationer i relation till PYC. Interventionen utvärderas genom semistrukturerade barnintervjuer, före och efter PYC.
Spår III: Kvalitativ utvärdering av föräldrarnas erfarenheter av PYC. Föräldrar intervjuas för ökad kunskap om PYC och hur det upplevs, gällande såväl positiva som negativa effekter.
Nyckelord
Föräldrastödsintervention, RCT, Parenting young children, Parental support intervention, RCT, Parenting young children
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Vårdvetenskap
Finansiärer
FORTE
Högskolan Dalarna