Forskningsprojekt: EXIT - Riskkommunikation och ansvar: Nya perspektiv på utrymning

Projektledare
Catharina Nyström Höög
Annelie Ädel
Jan-Ola Östman
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
EXIT är ett forskningsprojekt vid Högskolan Dalarna med finansiering för forskningsinitiering från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (från juni 2020 till december 2021).

* Projektets syfte *
Det som styr forskningsprojektet är begreppet ”ansvar” i relation till risk och säkerhet. Det övergripande syftet är att undersöka vilken funktion språk och kommunikation har när vi försöker förstå ansvarstagandets roll i samhälleliga säkerhetsfrågor, eller annorlunda uttryckt – hur riskkommunikation bäst utformas för att skapa aktivitet och ansvar, istället för uppgivenhet och nedstämdhet. Med projektet vill vi erbjuda en djupare kunskapsbas för att förstå hur språk och andra semiotiska resurser (bilder, symboler, färger) används för att öka folks benägenhet att tillägna sig och använda sig av information om säkerhet i sina dagliga liv. Risker och säkerhet påverkar oss både på det personliga och på det samhälleliga planet. Här intresserar vi oss främst för ansvars- och säkerhetsfrågor som berör kommunikation om utrymning. Evakuering och utrymning (och deras ”motsats”, karantän) blir aktuella vid eldsvådor, explosioner, terroristattacker, virusspridning etc. Teoretiskt vill vi också fördjupa oss i hur själva begreppet ansvar används och uppfattas, speciellt skillnaderna mellan det moraliska och det juridiska ansvaret, mellan det personliga och det kollektiva.

Vårt fokus ligger både på vilken typ av utrymningsinformation som erbjuds allmänheten och hur denna information produceras, uppfattas och efterföljs.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Engelska
Svenska
Finansiärer
Riksbankens Jubileumsfond
Publikationer