Forskningsprojekt: Den nordiska hushållstaten: variationer på ett tema av Luther

Projektledare
Urban Claesson
Deltagare
Gorm Harste, Statsvetenskaplig Århus universitet
Karin Hassan Jansson, Historisk Uppsala universitet
Bo Kristian Holm, Teologisk Århus universitet
Nina Javette Koefoed, Historisk Århus universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Sverige-Finland och Danmark-Norge var i ovanligt hög grad monokonfessionella. Senare präglades samma nordiska länder av starka sociala välfärdssystem. Det är anmärkningsvärt att sambandet mellan luthersk teologi och modern välfärdsstat fortfarande är så pass outforskat. Tanken på det starka hushållet, med dess ömsesidiga förpliktelser, har varit stark i den lutherska tankevärlden. Är folkhemmet ett sentida utryck denna lutherska hushållstanke? Detta projekt vill analysera förhållandet genom att fokusera på den tid då den lutherska teologin utgjorde utgångspunkten i det starka statsbygge som i båda länderna ägde rum under 1600-talet. Då formerades två parallella lutherska hushållstater i Norden, som i detta projekt systematiskt kommer att kompareras. Två delprojekt frilägger hur hushållstanken fungerade i undervisning och rättsliga tvister. Två andra delprojekt utreder diakront och synkront hushållsstatens teologiska och ideologiska sammanhang. Projektet hålls samman genom analys av hushållets synkroniserande verkan på olika nivåer. Projektet har vidare betydelse genom att lyfta fram den evangeliskt lutherska samhällsformen i dialog med den internationella forskning som varit mer intresserad av den kalvinska protestantismens samhällsroll. Genom att systematiskt komparera två ovanligt monkonfessionella lutherska samhällstyper friläggs det lutherska arvets samhällsbetydelse på ett sätt som saknar tidigare motsvarighet.
Nyckelord
Hushållsstat, komparation, undervisning, fjärde budet, katekesutvecklingar, Nordic Household State, Lutheran Legacy, Nordic Comparisons, Education, The Fourth Commandment, Developments of Luther´s Small Catechism
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Historia
Religionsvetenskap
Statsvetenskap
Finansiärer
Riksbankens Jubileumsfond
Publikationer