Forskningsprojekt: Ordförråd hos elever i en mångkulturell skola, åk 2 och åk 5

Projektledare
Christine Cox Eriksson
Deltagare
Gertrud Edquist, Rättviks kommun
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet syftar till att beskriva och försöka förklara elevernas ordförrådsutveckling, och att stödja lärare i deras arbete att se till att alla elever får ett gott ordförråd. Alla elever i två årskurser inbjuds att delta. Övrig medverkande blir deras klasslärare, modersmålslärare, projektledare och lärarstudenter från Högskolan Dalarna, samt en skollogoped. Ordkunskap är en mycket viktig förutsättning för att utveckla en god läs- och skrivförmåga. I projektet mäts elevernas ordkunskap på olika sätt. Fokus ligger på svenska språket, men elevernas kunskaper i andra modersmål bedöms på ett globalt sätt. Genom resultat från ordförrådstester beskrivs variationen i elevernas ordförrådsutveckling i svenska, både när det gäller vardagsord och skolord. Efter en första kartläggning av elevernas ordförråd och observationer i klassrummen, hålls ett antal workshops med lärare och annan skolpersonal för att diskutera litteratur kring arbetet med ordförrådet i klassrummet. Lärare och forskare utarbetar sedan tillsammans nya forskningsbaserade metoder för lärare att pröva med eleverna. Efter kontinuerligt ordförrådsstimulerande arbete i klassrummen följs elevernas ordförrådsutveckling upp ett år senare. Lärarstudenter utför en del ordförrådstest tillsammans med forskarna och skriver kursuppsatser om projektet.
Projektet har en teoretisk utgångspunkt i ett resonemang om begreppen bredd och djup vid ordinlärning, alltså antalet ord man kan och hur väl man känner till dessa. Elevernas ordförrådsutveckling beskrivs både kvantitativt och kvalitativt, på grupp- och individnivå. Flera jämförelser kommer att kunna göras, bland annat mellan elever i åk 2 och åk 5, och mellan resultaten från de båda bedömningstillfällena. Projektet bidrar med ny kunskap om elevers ordförrådsutveckling i ett svenskt skolsammanhang, där lärare strävar efter att höja alla elevers måluppfyllelse.
Nyckelord
ordförråd, grundskola, flerspråkighet
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Svenska
Svenska som andraspråk
Finansiärer
Skolforskningsfonden Högskolan Dalarna