Forskningsprojekt: Hantera tid vid demens - Effekter av tidshjälpmedel på tidsuppfattning, tidshantering i vardagen och välbefinnande hos personer med demens

Projektledare
Gunnel Janeslätt, Centrum för klinisk forskning Landstinget Dalarna
Deltagare
Lena Dahlberg
Kevin McKee
Inga-Lill Boman, Danderyds Sjukhus
Johan Borg, Abilia
Takenobu Inoue
Marika Möller
Yuko Nishiura
Ann-Christine Persson, Danderyds Sjukhus
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Demens är en folkhälsoprioritet som påverkar tänkande, minne, beteende, personliga relationer och vardagsfungerandet, av vilka många är beroende av en avtagande förmåga att hantera tid. Det finns studier som visar att tidshjälpmedel kan ha positiv effekter på välmående hos personer med demens och informella vårdgivare, men kunskapsbasen är för svag för evidensbaserad utveckling och implementation av effektiva tidshjälpmedel för att optimera deras användning och potentiella nytta.

Syftet med detta projekt är a) att undersöka och utveckla en modell som beskriver sambanden mellan hur tidshjälpmedel används av personer med tidig eller måttlig demens, deras tidshantering och välbefinnande, samt b) att utforma strategier för att äldre med demens och deras informella vårdgivare ska acceptera och använda de hjälpmedel som är till nytta för dem. En longitudinell och mixad studiedesign med vänteliste-kontrollgrupp används för att uppnå det första syftet.

Det andra syftet uppnås genom att tillämpa en kvalitativ metod. Deltagare blir kvinnor och män 65 år och äldre diagnosticerade med tidig eller måttlig demens (n=74), och deras informella vårdgivare. Ett befintligt kartläggningsinstrument för tidsuppfattning och tidshantering kommer att anpassas och valideras för den aktuella målgruppen. Samarbete med forskare i Indien och Japan ska generera ett gemensamt ”core data set”, vilket öppnar för interkulturella jämförelser av faktorer relaterade till tidshantering, välbefinnande samt acceptans och användning av tidshjälpmedel. Utöver det kommer varje land att samla in data för att besvara deras specifika forskningsfrågor.

Förutom att bidra till utveckling, acceptans och användning av effektiva tidshjälpmedel kommer projektet att bidra till ny och avgörande kunskap som kan flytta fram positionerna när det gäller socialpolitiska insatser för att stödja ett hälsosamt och aktivt åldrande och för att minska utanförskapet för äldre med demens och deras närstående.
Nyckelord
tidshjälpmedel; äldre människor; demenssjukdom, time assistive devices; older people; dementia
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
FORTE
Publikationer