Forskningsprojekt: En kvalitativ studie av socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck i Dalarnas län under året 2016

Projektledare
Heléne Olsson
Deltagare
Ann Bergman , Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, arbetsvetenskap Karlstads Universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Högskolan Dalarna har beviljats medel av Länsstyrelsen Dalarna för att utföra en kvalitativ studie kring socialtjänsten i Dalarnas arbete med Hedersrelaterat våld och förtyck (HRV). Syftet med projektet är att beskriva och analysera de medverkande socialtjänsternas erfarenheter av arbetet med HRV. Studien kan bidra till att identifiera områden som kan förbättras och utvecklas vidare. Dessa områden handlar både om individernas arbetssätt men också de organisatoriska förutsättningarna för detta. Intervjuer med ca 10 socialtjänsthandläggare. I ett annat projekt som bedrivs hos polismyndigheten i länet av annan forskningshuvudman, kommer samma intervjufrågor att ställas till polisen. De båda studierna förväntas bidra med samverkansvinster mellan polisen och socialtjänsten i frågor som rör HRV.
Nyckelord
Hedersvåld, socialtjänsthandläggare, organisation, Honor violence, social services administrators, organization
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Arbetsvetenskap
Socialt arbete
Finansiärer
Länsstyrelsen i Dalarna