Forskningsprojekt: Nätsmartehet på schemat - skolans värdegrundsuppdrag i den digitala tidsåldern

Projektledare
Deltagare
Eva Hultin
Sören Högberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Fokus i denna studie är vilka utmaningar och möjligheter som digitaliseringen av skolan och samhället medför för förverkligandet av skolans demokratiuppdrag. Digitaliseringsprocessen av samhälle och skola har varit och är av genomgripande art och inbegriper så gott som de flesta sfärer, eller arenor, där elever och unga människor befinner sig. På en skola i dalargionen pågår sedan tre år tillbaka ett projekt med namnet ”Nätsmarta”. Projektet kan förstås som ett sätt att söka nya former för att realisera skolans demokratiuppdrag utifrån de förändrade livsvillkor som digitaliseringen medfört; projektet är nischad som ett sätt att realisera skolans demokratiuppdrag, där såväl värden (i relation till nätet) behandlas, som implikationerna av konstruerandet av en nätidentitet, som källkritisk hållning, säkerhets- och integritetsfrågor, det senaste inte minst i relation till nätpublicering.
Detta forskningsprojekt, Nätsmarthet på schemat – skolans värdegrundsuppdrag i den digitala tidsåldern, har ett tvådelat syfte. Dels syftar projektet till att bidra med ny kunskap om skolans demokratiuppdrag kopplat till digitalisering och digital kompetens. Dels syftar projektet till att utveckla skolprojektet, ”Nätsmarta,” genom samverkan mellan forskare och olika aktörer i skolan (projektledare, lärare och eventuellt elever). Metodologiskt är studien kvalitativ; klassrumsobservationer och fokusgruppsintervjuer med lärare och elever genomförs. Dessutom finns inslag av aktionsforskning i det att forskarna tillsammans med lärarna vidareutvecklar skolprojektet Nätsmarta.
Nyckelord
Digitalisering, värdegrund, internet och unga
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogik
Finansiärer
Skolforskningsfonden, PUD, Högskolan Dalarna