Forskningsprojekt: Uppdrag kulturell identitet! En studie av processer för realiserande av skolans uppdrag i relation till undervisning för och om nationella minoriteter i en kommun

Projektledare
Deltagare
Åsa Bartholdsson
Anna-Sofia Hedberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I skolans värdegrund och uppdrag ingår att ingen elev ska diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet och att skolan ska stärka elevernas förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald samt utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. Därtill har skolan i uppdrag att till eleverna överföra och utveckla ett kulturarv. Gentemot elever som tillhör någon av Sveriges fem nationella minoriteter (samer, sverigefinnar, judar, romer och tornedalingar) har förskolor och skolor dessutom särskilt ansvar att främja de nationella minoritetsspråken samt att stödja berörda elevers utveckling av sin kulturella identitet och användning av det egna nationella minoritetsspråket. Därtill är kommuner och skolan ansvariga för att varje elev efter genomgången svensk grundskola har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia.
I förhållande till dessa uppdrag aktualiserar forskningsprojektet, som även utgör ett samarbetsprojekt för verksamhetsutveckling i Hedemora kommun, frågor kring förståelse och utförande av desamma, d.v.s. hur uppdrag avseende nationella minoriteter omsätts i praktik. Här landar uppdraget i en kommunal kontext, och det är mot detta sammanhang som föreliggande studie riktar sig. Hur uppfattar företrädare för kommuner och skolor dessa uppdrag? Hur upplever man sina möjligheter att leva upp till det ansvar som läggs på skolan i dessa frågor? Och inte minst; vad görs och hur görs det?
Syftet med studien är att undersöka hur man i en kommun förstår och söker vägar för ett realiserande av de nationella policymålen avseende undervisningen för och om nationella minoriteter. Frågorna behandlar ömsom omsättningen av uppdragen på pragmatisk nivå och ömsom rör de sig på ett plan där kulturella föreställningar artikuleras. Fältet sträcker sig därmed från policynivån, via kommunens utbildningsledning, skolans ledning och skolans lärare till elever och föräldrar.
Nyckelord
nationella minoriteter modersmål lärare elever
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Socialantropologi
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Skolforskningsfonden Högskolan Dalarna