Forskningsprojekt: På tröskeln till förskolan - Förskollärarstudenters lärande i flerspråkig och mångkulturell kontext

Projektledare
Deltagare
Jenny Rosén
Åsa Wedin
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med denna studie är att skapa kunskap om den svenska förskollärarutbildningen och förskolan i ett mångfaldsperspektiv. Studien fokuserar relationer mellan en grupp studenter och miljön där utbildningen bedrivs liksom mellan utbildningens uppdrag och dess praktik både på högskolan och på VFU. Genom att följa en grupp kvinnor med utländsk bakgrund som valts ut av sin hemkommun för att utbilda sig till förskollärare i syfte för att öka mångfalden i kommunens förskolor och för att stimulera personer med invandrarbakgrund till vidare studier, vill vi synliggöra olika företeelser i den svenska förskolan och förskollärarutbildningen i relation till de utvalda personernas tidigare bakgrund. Studien utgår från följande frågeställningar:
• Vilka möjligheter och hinder uppstår i mötet mellan de enskilda deltagarnas förväntningar på utbildning och förskollärarutbildningens förväntningar på sina studenter?
• Vilka möjligheter och hinder uppstår i mötet mellan de enskilda deltagarna och de förskolor där de har sina vfu-placeringar?
• Vilka processer av anpassning och förändring blir betydelsefulla för utfallet?
• Vilka av deltagarnas tidigare erfarenheter och kunskaper ges utrymme i utbildningsprocessen?
• Vilket identitetsarbete kan urskiljas för studenterna i relation till utbildningen och till det framtida yrket?
Den kunskap som förväntas komma att genereras ur projektet kommer att vara av betydelse för verksamheten i förskolan och för förskollärarutbildning men även för inkludering av arbetslösa personer med utländsk bakgrund på arbetsplatser generellt. Därmed vill vi skapa kunskap som är relevant för fokusområdena Den fysiska och pedagogiska miljön samt Utbildningsuppdrag möter undervisningspraktikens realitet.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Svenska som andraspråk
Finansiärer
Skolforskningsfonden, PUD, Högskolan Dalarna
Publikationer