Forskningsprojekt: Energieffektiva flerfamiljshus, nationella mål i lokal kontext

Projektledare
Deltagare
Gun Hedlund, Instititutionen för humaniora, utbildning - och samhällsvetenskap Örebro universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Borlänge kommun med enheten för Hållbar samhällsbyggnad i spetsen ingår i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Under perioden då Uthållig kommun ingått i kommunens arbete har en energi- och klimatstrategi utformats. Syftet är att undersöka hinder och möjligheter att via interaktiv samhällsstyrning uppfylla formulerade energieffektiviseringsmål, exempelvis de i klimat- och energistrategin. Det görs genom att jämföra sambanden mellan uppsatta mål och realiserade åtgärder, liksom dess effekter i form av faktisk energieffektivisering.

Högskolan Dalarna och Örebro universitet önskar, i samarbete med Hållbar samhällsbyggnad och bostadsbolaget Tunabyggen, följa den initiala perioden av bostadsbolagets 10 åriga satsning på renovering, energieffektivisering och förnyelse av det mycket slitna bostadsområdet Jakobsgårdarna. Förbättringsåtgärderna i Jakobsgårdarna ska studeras ur ett genusperspektiv och är ur forskningssynpunkt särskilt intressanta då man inkluderar både tekniska och beteenderelaterade frågor, bland annat angående energiaspekter och frågor om de boendes sociala situation.
Nyckelord
Energieffektivisering, flerbostadshus, Uthållig kommun, genus, governance, allmännyttan, Energy efficency, Multi-family buildnings, Multi level governance, Gender
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Energimyndigheten
Publikationer