Forskningsprojekt: Socioemotionella program i skola och förskola

Projektledare
Deltagare
Åsa Bartholdsson
Johanna Gustafsson-Lundberg
Eva Hultin
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med projektet är att undersöka hur gränser mellan det privata respektive det offentliga konstrueras och förhandlas i verksamheter där socioemotionella program används och vilka konsekvenser dessa gränsdragningar innebär för relationen mellan hem/familj och skola. Detta syfte genererar följande forskningsfrågor:

1. Hur kan olika aktörers (lärare, föräldrar och elever/barn) erfarenheter av arbete med socioemotionella program i skola och förskola förstås?

2. Vilka föreställningar har olika aktörer angående hemmets respektive skolans ansvar för den socioemotionella socialisationen och utvecklingen?

3. Hur konstrueras gränser mellan det privata och det offentliga i socioemotionella programs arbetsmaterial (exempelvis Livsviktigt och Livskunskap)?

4. Vilka nya innebörder för skolans normativa uppdrag skapas genom bruket av socioemotionella program?
Nyckelord
socioemotionella program; terapeutisk kultur; skolan som offentlighet, social and emotional learning; therapeutic culture; school as a public space
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogik
Religionsvetenskap
Socialantropologi
Finansiärer
Skolforskningsfonden Högskolan Dalarna
Publikationer