Forskningsprojekt: Förskolor som miljöer för barns lärande i matematik, naturvetenskap och teknik

Projektledare
Maria Bjerneby Häll
Deltagare
Hed Kerstin Larsson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I forskningsprojektet kartläggs olika förskolemiljöer i syfte att öka kunskapen om de möjligheter och begränsningar olika miljöer skapar för barns utveckling och lärande i matematik, naturvetenskap och teknik. Miljö innefattar den fysiska miljön, de material barn har tillgång till, hur rum används och verksamheten organiseras, såväl inomhus som utomhus.
Fokus för undersökningen är i vilken utsträckning den fysiska och pedagogiska miljön ger barn förutsättningar att möta matematik, naturvetenskap och teknik i olika sammanhang, på ett varierat sätt och genom olika uttrycksformer. Variation är ett nyckelbegrepp och syftar både på variation mellan förskolor som miljöer för lärande, och variation inom en förskola som miljö för lärande.
Undersökningen baseras på regelbundna besök och samtal med pedagoger under ca 3 års tid i fyra förskolor på fyra olika orter. Genom data i form av fotografier och ljudinspelade samtal analyseras miljöerna. Studien har en variationsteoretisk ansats.
Nyckelord
förskolemiljöer, lärande, matematik, naturvetenskap, teknik
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Matematikdidaktik
Naturvetenskap
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Högskolan Dalarna