Forskningsprojekt: Om kollaboration, interaktion och meningskapande i synkrona skriftliga chattar på L2 tyska

Projektledare
Deltagare
Christine Fredriksson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Nätbaserad kommunikation anses ha många fördelar för inlärningen av ett främmande språk. Studenterna kan kommunicera med varandra eller med infödda talare antingen muntligt via Skype eller liknande kommunikationsplattformer, eller utbyta sina tankar i skriftlig form via chatt. Genom denna interaktion och kollaboration kan de tillsammans bygga upp nya kunskaper. Chatten har egenskaper som är typiska för skriftspråket och möjliggör att studenten kan planera vad han/hon vill säga, att gå tillbaka till vad som skrivits tidigare och på så vis hjälpa studenten att reflektera språket. Trots dessa fördelar vet man idag relativt lite om hur denna interaktion och kollaboration bidrar till språkinlärningen. Detta handlar min forskning om. Syftet med projektet är att undersöka hur studenternas strategier och diskursen i synkrona skriftliga chattar skiljer sig när studenterna samtalar i homogena (studenter med L1 svenska) eller blandade grupper och hur gruppkonstellationen påverkar studenternas möjligheter för lärande . Med vilka språkliga medel hålls kommunikationen i gång och hur väl överensstämmer dessa med målspråkets norm med avseende på lexikaliska, syntaktiska och pragmatiska egenskaper? När och i vilken funktion använder studenterna sina andra språk (svenska eller engelska)? I vilken omfattning korrigerar studenterna sig själva eller ger feedback på partnerns fel? Jag antar att det finns ett samband mellan studenternas strategival och olika variabler som är knutna till den specifika gruppkonstellationen i en given situation (t.ex. om partnern har tyska eller svenska som L1). Undersökningen kommer att visa hur studenterna konstruerar diskursen och vilka strategier de använder sig av för att bearbeta den input och output som förekommer i samtalen kring den lästa litteraturen. Vidare kommer studien att visa vilken påverkan gruppsammansättning har för möjligheten till ett mer varierat och komplext språkbruk och utvecklingen av metalingvistisk medvetenhet.
Nyckelord
Kollaborativt lärande, inlärningsstrategier, metalinguistisk medvetenhet, diskursanalys, tyska som främmande språk, CMCL, collaborative learning, Community of practice, Situated social practice, learning strategies, monitoring, discourse analysis, L2-German
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Tyska
Finansiärer