Forskningsprojekt: Hybridregimer: Förändrade förutsättningar för demokrati och demokratibistånd

Projektledare
Joakim Ekman, Statsvetenskap Södertörns högskola
Deltagare
Thomas Sedelius
Jonas Linde, Institutt for sammenliknende politik Bergens universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet avser att lämna ett bidrag till forskningen om demokratisering och semi-demokratiska regimer. Under senare år har
demokratiseringsforskningen uppmärksammat hur vissa politiska system i världen, som tidigare varit auktoritärt styrda, omvandlats
till en slags blandform av demokrati och auktoritärt styre, snarare än att ha demokratiserats fullt ut. Det kan handla om länder som
håller regelbundna och relativt fria val, men som samtidigt uppvisar betydande brister beträffande respekten för de egna
medborgarnas mänskliga rättigheter, som yttrandefrihet
och föreningsfrihet. Formella demokratiska institutioner förenas med en icke-demokratisk praktik. Detta projekt avser att studera
sådana ”hybridregimer”, för att förstå dess mekanismer och överlevnadsförmåga. Utgående från en empirisk jämförande studie av
Ryssland, Vitryssland och Ukraina konstrueras en analytisk modell av hybridregimens kännetecken. Den bärande tanken är att en
hybridregim är att betrakta som en distinkt regimtyp, vid sidan av den demokratiska, auktoritära, totalitära och sultanistiska
regimtypen. Projektet lämnar på så sätt ett bidrag till den teoretiska diskussionen om olika regimtyper. Projektet syftar också till att
analysera förutsättningarna för demokratibistånd till hybridregimer. Kan sådana regimer demokratiseras med hjälp utifrån, och till
vilka aktörer i mottagarlandet bör biståndet i så fall riktas? Hur ser förutsättningarna ut för hybridregimer att stabiliseras och
överleva? Det finns här en kunskapslucka att fylla i litteraturen. Resultaten från detta forskningsprojekt kommer att redovisas i en
monografi samt i en rad rapporter och artiklar.
Nyckelord
Hybrid regimes, Democratisation, Democracy assistance, Eastern Europe, Regime types
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Statsvetenskap
Finansiärer
Vetenskapsrådet
Publikationer