Forskningsprojekt: Gränsers dynamik. Lydnad och överträdelse bland gammalkoloni-mennoniter i Bolivia

Projektledare
Anna-Sofia Hedberg
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Abstract
Gränser håller människor åtskilda likväl som de håller dem samman. Gränser är sociala konstruktioner som vi människor – mer eller mindre medvetet – skapar och skapat för att bevara och värna den ”naturliga” ordningen, så som vi föreställer oss den. Syftet med denna artikel är att undersöka den sociala konstruktionen av gränser, och inte minst att belysa gränsers dynamiska karaktär. Sociala och kulturella gränser är ”passerbara”, föränderliga, övergående och förhandlingsbara. Inte desto mindre är gränser oumbärliga för många människors existens och överlevnad som etniska och kulturella grupper. Därför måste gränser erkännas som en väsentlig förutsättning för att känna sig ”hemma i världen”. Genom att fokusera på medlemmarna i en konservativ religiös gemenskap, d.v.s. gammalkoloni-mennoniter i Bolivia, och på hur de handlar och agerar i förhållande till omvärlden, illustrerar artikeln processer som bidrar till att vidmakthålla gruppens gränser utåt såväl som processer som utmanar och till viss del förändrar just dessa.

Relevans
I den globala tidsålder vi lever idag där möten, snabba samhällsförändringar och mobilitet utgör en del av mångas vardag är frågor om grupptillhörighet, gränser och socio-kulturella rötter av särskilt intresse och kunskap om dessa processer av stor vikt. Genom att tillämpa ett antropologiskt perspektiv, för vilket jämförelser mellan olika sociala och kulturella grupper utgör ett centralt redskap, kan vi lära oss mycket om människors behov/icke-behov av tillhörighet och gränser samt hur vi förhåller oss till desamma. Att studera gränsers dynamiska karaktär utifrån en grupp som med osedvanlig tydlighet artikulerar och kommunicerar avståndstagande i förhållande till det omkringliggande samhället ger oss möjlighet att ifrågasätta föreställningar om gränsers okränkbarhet och rigiditet samt idéer om att öppenhet nödvändigtvis måste leda till eftergifter gällande centrala värderingar.
Nyckelord
Mennoniter, Antropologi, Gränser, Kollektiv identitet, Social sammanhållning , Mennonites, Anthropology, Boundaries, Collective identity, Social cohesion
Forskningsprofil
Lärande och socialiseringsprocesser
Ämne
Socialantropologi
Finansiärer
Högskolan Dalarna