Forskningsprojekt: Fokus på lärares ledarskap i förskola och skola

Projektledare
Gun-Marie Wetso
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Studien omfattar ett utvecklingsarbete i en större landsortskommun och belyser lärares ledarskap i förskola, förskoleklass, skola och särskola. En projektgrupp med skolchef, utvecklingsansvariga i kommunen och forskare från Högskolan Dalarna har bildats. En kommunal doktorandtjänst har inrättats. Studien har en hermeneutisk ansats och en didaktisk inriktning och kan ses tillhöra fältet praktiknära forskning. Forskningen ivolverar flera forskare vid HDa. Den ska genomföras i flera steg. Processer ska relateras till lärande på individ-, grupp- och samhällsnivå. Mer övergripande handlar forskningen om att följa upp intervetion av två aktiviteter en forskningsverkstad och en fortbildning. De genomföras parallellt. Forskningsverkstaden genomförs som en forskningscirkel. Deltagare träffas regelbundet under 2011 för att samtala och reflektera över pedagogik och eget ledarskap. Doktorand Maria Olsson dokumenterar aktiviteterna. Syftet är att studera lärares a) tankar om ledarskap b) den egna rollen i mötet med olika barns förutsättningar för lärande och c) att ta vara på erfarenheter av samspel från olika pedagogiska vardagspraktiker.Materialet ska utgöra underlag för hennes avhandling. Högskolan Dalarna ansvarar för fortbildningen om 15 högskolepoäng med inriktning specialpedagogik (7,5hp) och ledarskap (7,5hp) (Lärarlyftet). Kommunen i projektet uppmanade lärare delta i utbildningen och forskningsverkstaden vilket var förutsättning för deltagande i forskningen. Totalt antogs 39 lärare och 12 önskade delta i båda aktiviterna.
Forskningen är upplagd så att flera forskare följer lärarnas arbete i forskningsverkstaden och i fortbildningen (Wetso G-M). Projektet har en formativ ansats. Data samlas in under hela projekttiden genom observationer och intervjuer. Följeforskning syftar till att övergripande beskriva projektet (Lundgren, M). Projektet finansieras delvis av Fonden för samproducerad skolforskning, PUD. Fonden stödjer praktiknära forskning i regionen.
Nyckelord
ledarskap,förskola och skola, praktiknära forskning,intervention
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogik
Finansiärer
Publikationer