Forskningsprojekt: Datorer i undervisningen "En till en" projektet i skolan

Projektledare
Gun-Marie Wetso
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Forskningen följer hur elever och lärare i fyra klasser arbetar för att försöka integrera datorer i undervisningen. I studien ingår lärare (17) och elever (120) på en F-9 skola samt lärare (5) och elever (26) i en gymnasieklass. Skolchefer,rektorer och lärare i kommunen samt forskare vid Högskolan Dalarna medverkar. Fokus är att se närmare på vad som händer med lärande och undervisning när datorer är tillgängliga för alla elever och lärare i skolan. Lärarna deltar parallellt med projektet i kurs om 22,5 högskolepoäng inom Lärarlyftet. Den behandlar a) användning av it/datorer i undervisningen, b) ledarskap, specialpedagogik och inkludering samt c) uppföljning av åtgärdsprogram. Aktiviteten har tillförts projektet i syfte att stimulera lärande och pedagogiska samtal. Studien har en didaktisk inriktning. Heldagsobservationer används för att specifikt studeras när, hur och på vilket sätt datorer använts i undervisningen. Studien har en hermeneutisk ansats och forskaren arbetar som deltagande observatör söker, samlar, sorterar och tolka materialet med stöd av teorier om lärande. Metoden är aktionsforskning. Observationerna kompletterar samtal med elever och lärare före eller efter lektioner. Lärarna intervjuas om arbetet. Resultatet ska redovisas i fyra fallbeskrivningar. Generella slutsatser kan inte dras men en deskriptiv framställning ger forskaren möjlighet att lyfta fram omständigheter och processer för tolkning och analys. Data ska samlas in under år ett, två och tre i projektet. Intervjuer med eleverna har också genomförts under 2010. Resultatet ska presenteras i magisteruppsatser i pedagogik vid Högskolan Dalarna (Baron, R., Berglund, M., Liden, A.). En följeforskning pågår kopplat till projektet. Den syftar till att övergripande beskriva projektet (Lundgren, M., Schantz-Lundgren, I). Projektet är delvis finansierat av Fonden för samproducerad skolforskning, PUD. Fonden stödjer samverkan mellan forskare och praktiker i regionen för utveckling av (för)skola.
Nyckelord
dator, undervisning, utvecklingsarbete, förskola och skola
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogik
Finansiärer
Publikationer