Forskningsprojekt: Filmengagemang och självets utopiska reflexivitet - den rörliga bildens förmåga att beröra människa på djupet.

Projektledare
Tomas Axelson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Hur hanterar människor i det senmoderna samhället flödet av bilder som omger henne? Och lite mer specifikt avgränsat, vilken funktion fyller den växande mängden bildberättelser som människor väljer att se på bio, på TV, hyr eller köper som DVD, eller laddar ner och ser i hemmabiosoffan?

Projektets övergripande syfte är således att belysa på vilket sätt människan med hjälp av filmer skapar meningsfulla helhetsbilder av världen. Projektets mer specifika syfte är att samla in ett empiriskt underlag för en fördjupad teoretisk diskussion om filmfiktionens roll för människors skapande av ett personligt meningssystem.

Relativt få forskare har på empirisk grund problematiserat människors engagemang i fiktiva berättelser och bruk av filmer som en kulturell resurs för reflektioner om grundläggande livsfrågor. Jag menar att det finns ett tydligt behov av breddade kunskaper om relationen mellan den rörliga bilden och människors syn på sig själva och sin roll i livet liksom individers upplevelse av att ingå i ett samhälleligt sammanhang, "a moral community".

Detta forskningsprojekt bidrar därmed med empiriskt grundad kunskap om hur människor hanterar den växande mängden bildberättelser i flödet av bilder som omger henne? Genom teorier om det utsträckta självets utopiska reflexivitet, kombinerat med bildteori och teorier om filmengagemang avser jag att skapa en bättre förståelse för den rörliga bildens förmåga att beröra människan på djupet.
Nyckelord
Visuell kultur, film, fiktion, livsåskådning, självreflexivitet, Visual culture, film, fiction, world views, belief-system, self reflexivity
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Vetenskapsrådet
Publikationer