Forskningsprojekt: Framtidens Jakobsgårdarna

Projektledare
Karin Perman
Deltagare
Philip Weiss
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Borlänge kommuns bostadsbolag Stora Tunabyggen AB ska under en tioårsperiod renovera och utveckla bostadsområdet Jakobsgårdarna; ett flerfamiljsområde byggt i slutet av 1970-talet. Via en fysisk förändring av Jakobsgårdarna önskar Stora Tunabyggen uppnå även en social utveckling i området. Avsikten är att uppnå en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling. I vad det Stora Tunabyggen kallar Projekt Jakobsgårdarna ska man bland annat arbeta med energieffektivisering av bostadshusen, och involvera de boende i förändringsarbetet.

Från både Europakommissionen och den svenska regeringen betonas allt kraftigare vikten av att få ner energianvändningen i den äldre bebyggelsen. En problematik som uppmärksammats allt mer de senaste åren är dock att energieffektiviseringsåtgärder i byggnader sällan förmår utnyttja den kunskap som finns inom energi- och byggnadsteknik. Det finns ett vad man kan kalla ett energieffektiviseringsgap. Svenska och internationella studier visar att resultaten oftast ligger långt ifrån dem man förväntat sig, och att orsakerna är sociala, kulturella och politiska snarare än tekniska eller ekonomiska. Syftet med forskningsprojektet är att öka kunskapen om vilka sociala/kulturella/politiska faktorer som har en tendens att vidga, respektive reducera, "energieffektiviseringsgapet".

En analys genomförs av hur energieffektiviseringsåtgärder planeras att genomföras just i bostadsområdet Jakobsgårdarna, samt av hur dessa planer och åtgärder mottas av olika grupperingar. Energidata analyseras dessutom före och efter det att åtgärderna under en första tvåårsperiod är genomförda.

Projektet är ett samarbete med KTH och en del av projektet Renoveringspaket för flerbostadshusområden i BRF-förvaltning - resurseffektivisering för framtidsflexibilitet. Projektansvar har Folke Björk vid Avdelningen för Byggnadsteknik. KTH
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
CERBOF
Tunabyggen AB
Publikationer