Forskningsprojekt: Solenergi för el och värme i kulturhistoriskt värdefulla byggnader?

Projektledare
Annette Henning
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med detta projekt har varit att öka kunskapen om hur man på ett bra sätt ska kunna hantera relationen mellan två samhällsintressen; bevarandeintresset respektive energiomställnings- och effektiviseringsintresset. Fokus har legat på varierande åsikter om det lämpliga i att placera solfångare (för värme) eller solpaneler (för el) på kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Projektet har omfattat fyra månaders arbete för socialantropologen Annette Henning. Arbetet har inkluderat en fallstudie med etnografisk intervjumetod i Visby innerstad, samt litteratur- och informationssökning. I redovisningen av fallstudien sätts de olika åsikterna om solfångarnas vara eller icke-vara in i två kontexter; uppvärmningen av byggnader i världsarvsstaden Visby, samt olika aktörers syn på stadens bevarande. Resultaten reedovisas även som en diskussion om hur förändring av privata och offentliga rum uppfattas och hantgeras i denna miljö.
Nyckelord
solenergi, kulturhistoriska byggnader, bevarande, energieffektivisering, socialantropologi , solar energy, historic buildings, preservation, energy efficiency, socialantropologi
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Energimyndigheten
Publikationer