Forskningsprojekt: Omvärdering av antik gnostisk etik

Projektledare
Deltagare
Jörgen Magnusson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Den traditionella bilden av antika gnostikers etik har varit att de var världsfrånvända personer som antingen valde att leva ett asketiskt eller libertinistiskt liv. I projektet granskas dels hur forskningsdiskussionen förs idag och dels hur världsuppfattning och etik hänger ihop. Resultaten ska dels belysa nya hittills icke uppmärksammade aspekter på gnostikers tänkande i etiska frågor och dels knytas till forskningsdiskursen. Ett annat tema som vuxit fram och utvecklats under arbetets gång är hur gnostiska myter fungerar som formande av identitet. Denna diskussion knyts också till forskningsdiskussionen gällande essentialistiska respektive pragmatiska läsningar av källmaterialet.
Nyckelord
gnostiker, gnosticism, Sanningens evangelium, Judasevangeliet, Nag Hammadi, Codex Tchacos, valentinianism, tidig kristendom, kristen etik., gnostic, gnosticism, The Gospel of Truth, The Gospel of Judas, Nag Hammadi, Codex Tchacos, valentinianism, early Christianity, Christian ethics.
Forskningsprofil
Lärande och socialiseringsprocesser
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer