Forskningsprojekt: Guds och Krishnas barnbarn: psykosociala villkor, narrativ och identitet

Projektledare
Liselotte Frisk
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet fokuserar på tre nyare religiösa rörelser/samfund i Sverige: Hare Krishna-rörelsen, Familjen (tidigare Guds Barn) och Jehovas vittnen. Primärmaterialet utgörs av 30-40 djupintervjuer med tre kategorier av vuxna personer: a) personer som växt upp i samfunden och fortfarande är engagerade, b) personer som växt upp i samfunden men numera inte är engagerade, samt c) föräldrar som uppfostrat barn i samfunden. Projektets tonvikt ligger på intervjumaterialet, men som bakgrund och referensram används även litteratur.
Frågeställningar är:
- Vilka karaktärsdrag i synen på barn och barnuppfostran präglar vardagen i dessa tre minoritetsreligioner? Hur legitimeras dessa av religiösa ideologier?
- Hur skildras barnens psykosociala miljö under uppväxten av de tre grupperna av ip?
- Hur går socialisationsprocesserna i dessa rörelser till?
- Vilka faktorer påverkar om individens roll- och identitetsskapande sker inom eller utanför den minoritetskultur man växt upp i (engagemang eller avfall)?
En narrativ metod och analys valts. I centrum står individens egen menings- och identitetskonstruktion genom fokusering på livsberättelsen (Johansson 2005: 23). Genom berättelser - och genom språket - ger individen sina erfarenheter struktur, mening och sammanhang. Identitet konstrueras genom berättelser – genom selektiva minnen, upplevelser och tolkningar (Lawler 2008: 11-17). Narrativ metod är ett verktyg för att förstå hur den sociala verkligheten konstrueras och hur identiteter skapas och omskapas (Johansson 2005: 17-18).
Viss uppmärksamhet fästs vid teman som dokumenterats i en del slutna religiösa grupper, t ex en auktoritär fostran, kroppsliga bestraffningar, isolering från och nedvärdering av samhället(SOU 1998: 220).
Konferensbidrag: Barn i sekter: Konstruktionen av sekter i media. Bergen, konferensen Religion och media, november 2009.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer
Publikationer