Forskningsprojekt: Barnlitteratur i minoritetsreligioner: en kritisk diskursanalys

Projektledare
Irene Gilsenan Nordin
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Barns litteratur har genom tiderna varit en källa till underhållning och fantasi, samt viktig för läs- och skrivkunnighet och språkförmåga. Barnlitteraturen är central för spridningen av samhällets kulturella koder och traditioner (Harris 1990), samt instrumentell ur etisk synvin-kel (Jalongo 2004). Detta delprojekt fokuserar på barnlitteraturens roll i identitetsskapande. Syftet med detta delprojekt är att belysaa)motiv och teman i några religiösa minoritetsgruppers barnlitteratur; b)på vilka sätt barnlitteraturen stödjer socialisation till minoritetsgruppernas värderingar;c)litteraturens roll i konstruktionen av barnets kulturella identitet. För denna studie har tre grupper valts: Katolska kyrkan, Livets Ord och Jehovas Vittnen. Metoden blir komparativ mellan de tre grupperna. Materialet utgörs av böcker utgivna på gruppernas förlag, för barn upp till 12 år, samt lärarhandledningar för barnverksamhet. Det teoretiska ramverket för detta projekt baseras på kritisk diskursanalys (Fairclough & Holes 1995). Denna metod har sitt ursprung i Michel Focaults teorier angående relationen mellan makt, kunskap och diskurs, samt hur sociala praktiker är formade och utförda i diskurs (Foucault 1972). Den utforskar ideologier och maktstrukturer men även hur sociala praktiker formas av diskurs, i synnerhet i förhållande till textens innehåll, samt även hur sociala praktiker i sin tur påverkar diskurs (Fairclough 2001).
Nyckelord
barnlitteratur; identitetsskapande; samhällets kulturella koder, Children’s literature; minority religions; cultural codes
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Engelska
Finansiärer
Högskolan Dalarna