Forskningsprojekt: Den mediterande dalahästen: Globaliserad samtida religiositet i lokal utformning och på nya arenor

Projektledare
Liselotte Frisk
Deltagare
Peter Åkerbäck, Stockholms universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektets övergripande tes är att religiositet i samtiden uttrycks och konstrueras på nya sätt och på nya arenor. Genom globaliseringen sprids idag religiösa element av olika ursprung, som på varje plats antar lokala former. Religiösa inslag förekommer också på nya arenor som till exempel komplementärmedicin, terapier av olika slag och kursverksamhet. Projektet avser att kartlägga samtida religiös aktivitet i ett lokalt område, Dalarnas län. Lokala studier av religion finns i en del andra länder, men hittills inte i Sverige. Grundläggande frågor är vad (utgörs samtida religiositet av), hur mycket (hur många är engagerade) och varför (uttrycks religiositet i samtiden som den gör). Kartläggningen kommer att ske i två steg: 1. Alla institutioner och individuella producenter av religiösa aktiviteter registreras och information sammanställs. 2. Genom fältstudier, telefonintervjuer och djupintervjuer kompletteras informationen för att skapa en kvalitativ och kvantitativ helhetsbild. Som konceptuell ram och diskussionsunderlag används Stark & Bainbridges modell av samtida religion. Stark & Bainbridge använder tre kriterier för att klassificera olika religiösa uttryck – grad av spänning till den socio-kulturella omgivningen, grad av organisation och grad av ”religiositet”. Alla diskuterar och aktualiserar viktiga karaktärsdrag i den s.k. nyreligiositeten. Huvudsakligen kommer globaliseringsteoretiska perspektiv men även lokala och postmodernistiska perspektiv att användas.
Se www.denmediterandedalahasten.se
Nyckelord
nyreligiositet, globalisering, lokala arenor, Dalarnas län
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer
Vetenskapsrådet
Publikationer