Forskningsprojekt: Den ståndaktiga familjen: privatfilmande som re-nomiseringsprojekt

Projektledare
Cecilia Mörner
Deltagare
Cecilia Mörner
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektets syfte är att studera familjeskildringar i svenska privatfilmsamlingar från 1960-1985, det vill säga den period då smalfilmandet hade sin största utbredning samtidigt som kärnfamiljen som självklar struktur ställdes inför stora utmaningar. Hur ska man förstå de överväldigande positiva familjebilder som realiserades med smalfilmkamerans hjälp? Kan man tala om privatfilmsamlingarna som re-nomiseringsprojekt i relation till dåtidens mer problematiserande familjeskildringar i TV och på biografer, liksom till kärnfamiljens bräckliga tillstånd i allmänhet? Projektet syftar vidare till att undersöka re-nomiseringbegreppets användbarhet på icke-offentliga och icke-organiserade företeelser genom att pröva ifall privatfilmsamlingarnas fokus på sammanhållna kärnfamiljer kan ses som uttryck för en drift hos enskilda att värja sig mot samtidens osäkerhet, splittring och tvivel i fråga om familjens vara. Förutom ca 20 privata filmsamlingar (motsvarar ca 60 timmar film) från Filmarkivet i Grängesberg kommer intervjuer med deponenterna, det vill säga de personer som ligger bakom samlingarna, att analyseras. Analyserna kommer även att ställas mot biograf- och TV-filmer från samma period för att påvisa diskrepansen mellan den offentliga, mer problemstyrda offermentalitet som dokumentär- och spelfilmerna ingår i och privatfilmernas mer idealiserade och stabila familjebild. Härigenom blir det möjligt att tala om de senare som re-nomiseringsprojekt.
Nyckelord
Privatfilm, familjeskildringar, offermentalitet, re-nomisering
Forskningsprofil
Visuell kultur
Ämne
Medie- och kommunikationsvetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Publikationer