Forskningsprojekt: Hemförlossningar i Norden

Projektledare
Helena Lindgren
Deltagare
Ellen Blix, Universitetet Tromsö
Ingegerd Hildingsson, Omvårdnad Mittuniversitetet
Hanne Kjaergaard, Rigshospitalet forskningscenter, Köpenhamn
Asta Olafsdottir, Universitetet Rejkjavilk
Ingela Rådestad, Akademin hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola
Pål Öian, Universitetet Tromsö
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Majoriteten av gravida kvinnor i de nordiska länderna uppsöker mödrahälsovård under graviditeten och föder barn på sjukhus. Det finns dock kvinnor som väljer alternativa förlossningsplatser så som hemförlossning med eller utan assistans av professionell medhjälpare. Då en förlossning skett på sjukhus eller i hemmet registreras data för mor och barn i det medicinska födelseregistren i de nordiska länderna. I Sverige var mer än halften av de planerade hemförlossningarna missklassificerade i registret och mer än 100 förlossningar hade inte alls registrerats. I den pågående studien registreras utfallet för planerade hemförlossningar i de nordiska länderna och en jämförelse med matchade förlossningar på sjukhus kommer att genomföras. Frågeformulär som besvaras av kvinnan som fött, hennes partner och den assisterande barnmorskan besvars på projektets hemsida www.nordichomebirth.com.
Nyckelord
planerad hemförlossning, barnmorska, registerdata, planned homebirth, midwifery, register data
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Vårdvetenskap
Finansiärer
FAS
Letterstedtska föreningen
Publikationer