Forskningsprojekt: Bilder som delade objekt i social interaktion

Projektledare
Deltagare
Arni Sverrisson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet studerar teorier som ser bilder som en speciell form av artefakter, som lätt hamnar i fokus för människors sociala interaktion eller används på annat sätt för sociala syften. Ett exempel är när människor samlas kring familjens bildsamlingar (fotoalbum) eller skickar bilder till varandra över nätet. Projektet studerar också teorier kring kommersiell bildanvändning som använder sig av samma grundläggande mekanismer, och skapar bilder som människor relaterar interaktivt till, t ex i dataspel eller på olika kommersiella webbplatser. Projektet studerar inte teorier kring konstbilder eller traditionella media. Projektet studerar både bildernas materiella form och deras symboliska innebörd och då särskilt teorier som försöker på ett eller annat sätt inkludera båda dessa aspekter och relatera dem till problematiker kring synlighet och osynliggörande, blickens roll i den sociala interaktionen och liknande frågeställningar. Denna typ av teorier kallas här sociomateriella, dvs de intresserar sig för det socialas materiella substratum, både den natur vi lever i och de ting som vi producerar och utbyter för olika syften, samt till slut, konsumerar och/eller slänger.
Nyckelord
Foto, samhälle
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Bildproduktion
Finansiärer
Vetenskapsrådet