Forskningsprojekt: ”Nedladdning, filmbruk och självpresentation"

Projektledare
Deltagare
Tomas Axelson
Projektperiod
-
Projektstatus
Under planering
Beskrivning
Sverige har med sin omfattande utbyggnad av bredband enligt filmbranschens antipiratbyrå varit världsledande inom nedladdning av film och annat upphovsskyddat material. Nedladdning av film överstiger biobesöken i Sverige denna utveckling tycks bara vara i sin linda (Antoni 2007). Det finns goda skäl att empiriskt undersöka den roll filmkonsumtion av nedladdad film spelar för individen, som en möjlig del av vardagens medieritualer, ensam eller tillsammans med andra. Varför laddar man ner vissa filmer? Vad fyller det för funktion att regelbundet konsumera film i den egna hemmiljön?

Det finns också skäl att ställa denna filmkonsumtion i relation till datormedierad kommunikation med andra människor on-line, på en nätbaserad social arena mellan olika aktörer i digitala nätverk. Vilken funktion fyller tips om spelfilm till andra? Hur kommuniceras filmbruk och filminnehåll i dessa digitala nätverk? På vilket sätt kan filmsmak och favoritfilmer utgöra ingredienser i chat-rum och communities där individen profilerar sig själv?

Med ett fokus på självpresentation på nätet kan också kulturövergripande slutsatser om vad som kännetecknar det senmoderna samhället beröras med hjälp av begrepp som sakralisering av självet och individualiserade meningssystem (Woodhead & Heelas 2002).
Nyckelord
film, meningsskapande, identitetsbildning, receptionsstudie
Forskningsprofil
Visuell kultur
Lärande och socialiseringsprocesser
Ämne
Medie- och kommunikationsvetenskap
Finansiärer