Forskningsprojekt: Categorization Identities and Communication CIC – Projekt

Projektledare
Jenny Rosén
Deltagare
Sangeeta Bagga-Gupta, Örebro Universitet, Habiliteringens Forskningscentrum, Universitetssjukhuset i Örebro.
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Fokus för projektet CIC, Categorizations, Identities and Communication är görandet av kategoriseringar och identitetspositioner inom utbildning. . Projektet ingår även i forskningsgruppen CCD – Communication, Culture and Diversity, vid Akademin för Humaniora, Utbildning och Samhällsvetenskap (HumUS) vid Örebro universitet.CIC projektet strävar att genom empirisk forskning synliggöra och problematisera frågor kring mångfald, identitetsskapande och marginaliseringsprocesser inom olika institutionella miljöer. Inom ramen för CIC projektets studier belyses hur kategoriseringar och identitetspositioner diskursivt konstitueras och förhandlas inom utbildningsformen Svenska för invandrare (Sfi) såväl historiskt över tid som bland deltagare i den aktuella utbildningsformen i slutet av 2000-talet. Fokus riktas därmed mot de kategoriseringar som används för att konstituera utbildningens målgrupp och hur dessa kategorier ges ett innehåll. När kategorier används förutsätts och tillskrivs människor som positioneras inom dem, en rad olika egenskaper som de sedan på olika sätt förväntas förhålla sig till. Således syftar studien även till att belysa hur diskurser (och inom dem kategoriseringar) används, förhandlas och förändras såväl över tid som i den vardagliga interaktionen mellan deltagare inom Sfi.

Projektets utgår från en etnografisk ansats där det empiriska materialet består av:
* läroplaner, kursplaner etc. 1971-2009
* propositioner, SOU, betänkanden, utvärderingar etc. 1967-2011
* 95 timmar audio- och videomaterial samt fältanteckningar skapade under deltagande deltagande observation vid ett lärcenter för Sfi under 2009 .

Det teoretiska ramverket innefattar ett sociohistoriskt perspektiv där lärande, meningsskapande och identitetsskapande står i centrum liksom ett postkolonialt perspektiv där makt, identitetspositioner och marginalisering uppmärksammas särskilt i relation till feministiskt teori.
Nyckelord
Sfi-undervisning, kultur, etnografi, svenkhet
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Svenska som andraspråk
Finansiärer
Högskolan Dalarna