Forskningsprojekt: Nedsatt njurfunktion, insulinresistens, oxidativ stress och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar

Projektledare
Deltagare
Elisabet Nerpin
Johan Ärnlöv
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Bakgrund
Njursjuka patienter har ökad risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar. Insulinresistens och oxidativ stress har föreslagits spela en nyckelroll i uppkomsten av såväl njur- som hjärt-kärlsjukdomar. Samspelet mellan insulinresistens, oxidativ stress, nedsatt njurfunktion och utvecklandet av hjärt-kärlsjukdomar är sparsamt studerat i befolkningen.
Målsättning
Att undersöka om: 1) nedsatt njurfunktion är kopplat till insulinresistens och oxidativ stress; 2) inducerad insulinresistens och oxidativ stress är kopplat till en parallell försämring av njurfunktionen; 3) njurfunktion är kopplat till blodkärlsfunktion; 4) insulinresistens och oxidativ stress kan förklara sambandet mellan nedsatt njurfunktion och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar.
Studiematerial
ULSAM-studien och PIVUS-studien -två stora befolkningsbaserade studier av äldre män och kvinnor från Uppsala. Deltagarna är väl karaktäriserade med avseende på hjärt-kärlriskfaktorer, hjärtats och blodkärlens funktion, samt insulinresistens och oxidativ stress. Ett stort antal hjärt-kärlsjukdomar har inträffat under uppföljningen vilket ger god statistisk styrka för att analysera sambandet mellan njurfunktion och risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar.
SLANK-studien -en interventionsstudie där 60 överviktiga män behandlades med fettsyran t10c12-CLA eller placebo. Behandling med t10c12-CLA visade sig ge både oxidativ stress och insulinresistens vilket gör det här till en unik studie för att studera uppkomsten av dessa patologiska processer.
Betydelse
Hjärt-kärlsjukdomar och njursjukdomar orsakar stort lidande för individen och stora kostnader för samhället. Detta projekt kan ge ny betydelsefull kunskap om kopplingen mellan tidiga njurskador och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar vilket i förlängningen skulle kunna leda till förbättrade möjligheter att förebygga, diagnostisera och behandla dessa folksjukdomar.
Nyckelord
hjärtkärlsjukdomar. Insulinresistens, oxidativ stress och njurfunktion
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
Erik, Karin och Gösta Selanders fond
Hjärt-Lungfonden
Högskolan Dalarna
Loo och Hans Ostermans fond
Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
Uppsala universitet
Vetenskapsrådet
Publikationer