Forskningsprojekt: Upplevelser och innebörd av hälsa och sexualitet hos män och kvinnors som lever med HIV/AIDS i Tanzania

Projektledare
Deltagare
Gunnel Balaile
Bengt Höjer
Anna-Berit Ransjö-Arvidsson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Den globala epidemin HIV/AIDS är nu inne på sitt 3:e decennium och ingen avmattning kan direkt skönjas i all statistik som kommer från myndigheter och internationella organisationer. Under året 2006 tillkom nästan 5 miljoner nysmittade och totalt i världen är det ca 40 miljoner människor som bär på viruset HIV. Värst drabbat är Afrika söder om Sahara där är också fler kvinnor smittade än män. Tidigare hälsokampanjer har riktat sig till kvinnor, det var de som skulle informeras om hur man skyddar sig mot HIV. Kvinnor saknade möjligheter till detta då de själva inte bestämmer om mannen vid samlag ska använda kondom samt när och hur samlag skall ske. Den största risken för en kvinna att smittas av HIV kommer från hennes stadigvarande partner. I många länder lever sedvänjor kvar där män är polygama, har fler hustrur eller nyttjar bruket av älskarinnor. Mansrollen kan innebära att som ”man” ska man strunta i sin hälsa och inte känna efter hur man mår.

Syftet med denna studie var att beskriva män och kvinnors tankar och reflektioner om sina sexuella erfarenheter utifrån deras egna berättelser.

Studien har genomförts med en kvalitativ design i form av en fenomenologisk – hermeneutisk ansats. Tio män och tio kvinnor mellan 15 och 45 år valdes, selektivt med hjälp från patient-föreningar för HIV infekterade personer i Dar es Salaam, Tanzania. En ostrukturerad öppen intervju med varje person genomfördes enskilt och med största diskretion.

För både män och kvinnor hade innebörden av hälsa och sexualitet förändrats efter vetskap om att de bar på HIV. Männen hade accepterat att leva med en försämrad hälsa och behandlade symtom på sjukdom tidigt. Hälsan hade förlorat betydelse för kvinnorna då det inte var längre var möjligt att bevara eller förebygga den på grund av bristande resurser. Männen såg sexualiteten fortfarande som viktig och kämpade för ett normalt sexliv. Kvinnorna hade accepterat ett liv där sex inte längre existerade.
Nyckelord
HIV/AIDS, hälsa, sexualitet, prevention
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap inr omvårdnad
Finansiärer