Forskningsprojekt: Lärarutbildning på distans – En studieform för att överbrygga hinder i tid och rum

Projektledare
Catharina Andersson
Mats Lundgren
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Lärarutbildning på distans är en relativt ny företeelse och något som bara för några år sedan sågs som en omöjlighet. I dag sker en allt större andel av lärarutbildning i denna form och som ett resultat av detta uppstår frågor om vilka för- och nackdelar som arbetssättet medför. Med utgångspunkt i detta syftar den här undersökningen till att beskriva och tolka hur lärarstuderande som nu är verksamma i förskolan och skolan uppfattade att den distanslärarutbildning som de deltog i lyckades med att förbereda dem för en framtida yrkesutövning. Undersökningen fokuserar följande teman:

- utbildningens innehåll
- använda undervisningsformer
- relationen till lärare och studiekamrater
- utbildningen och dess sociala aspekter
- distansutbildningens pedagogiska möjligheter och begränsningar
- den verksamhetsförlagda delen av utbildningen

Undersökningen genomförs som en fallstudie och omfattar samtliga lärarstuderande som hade avslutat sin utbildning vid utgången av 2006 vid Högskolan Dalarna. Data samlades in via en enkät till de studerande, liksom genom intervjuer med ett urval av dessa samt intervjuer med berörda lärarutbildare. De preliminära resultaten pekar på att utbildningen i första hand lockade medelålders kvinnor med sådana familje- och bostadsförhållanden att de inte skulle ha kunnat delta i utbildningen om den inte hade bedrivits via distans. De studerande var huvudsakligen i flertalet avseenden nöjda med det sätt som utbildningen genomförts, liksom hur kommunikationen via de hjälpmedel som användes fungerade. Många av deltagarna framhöll också att de ansåg att de som distansstuderade måste ha stark motivation för sina studier och stark självdisciplin att för att klara studierna.
Nyckelord
Forskningsprofil
Lärande och socialiseringsprocesser
Ämne
Pedagogiskt arbete
Pedagogik
Finansiärer