Forskningsprojekt: Cathepsin S och utveckling av hjärt-kärlsjukdomar och diabetes i befolkningen

Projektledare
Johan Ärnlöv, institutionen för folkhälso- och vårdvetesnkap Uppsala Univeristet
Deltagare
Elisabeth Jobs
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Experimentella studier visar att cathepsiner verkar spela en viktig roll för utvecklingen av åderförkalkning genom att bryta ner blodkärlens stödjevävnad. Både patienter med diabetes och hjärt-kärlsjukdom har nyligen visat sig ha förhöjda nivåer av cathepsin S i blodet. Cathepsin S har föreslagits varit en lovande biomarkör för diabetes och skador på hjärt-kärlträdet men detta har inte tidigare studerats i befolkningen.
Målsättning i denna studie är att undersöka sambandet mellan koncentrationen av cathepsin S i blodet och: 1) Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar, 2) Rubbningar i kroppens ämnesomsättning som är kopplat till diabetes, 3) Tidiga skador på hjärta och blodkärl, och 4) Utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar i befolkningen.
Vi avser undersöka dessa frågeställningar i ULSAM-studien, 1221 sjuttio-åriga män från Uppsala som har följts under upp till 15 år. Deltagarna är mycket väl karaktäriserade med avseende på traditionella riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och diabetes men även andra faktorer som på senare tid har föreslagits vara inblandaden i utvecklingen av hjärtkärlsjukdomar. Deltagarna har genomgått en utförlig ultraljudsundersökning av hjärtats funktion och geometri. Förekomst av åderförkalkning i halsblodkärlen har också undersökts med ultraljud. Ett stort antal hjärt-kärlsjukdomar har inträffat under uppföljningen (akut hjärtinfarkt (n=214), stroke (n=197), hjärtsvikt (n=127)) vilket ger god statistisk styrka för att analysera sambandet mellan cathepsin S och risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar.
Detta doktorandprojekt kan ge ny kunskap om kopplingen mellan cathepsin S och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Resultaten kan i förlängningen leda till förbättrade möjligheter att förebygga, diagnostisera och behandla dessa allvarliga sjukdomar.
Nyckelord
Catepsin S, hjärt- kärlsjukdom, diabetes
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer