Forskningsprojekt: Falun ovan från Falun under - den tidigaste kultur- och miljöhistorien i Faluns omgivningar

Projektledare
Magnus Hellqvist
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I det långsiktiga projektet ska utvecklingen i och runt Falun stad studeras med olika metoder från förhistorisk tid och framåt. Ett mål med projektet är att se förändringar i områdets utveckling med ett annorlunda synsätt – genom miljöpåverkan. Ökad aktivitet i området ger en ökad påverkan och belastning på miljön. Dessutom sker en övergång från en mer ”naturlig” och agrar miljö in i en mer urban stadsmiljö allt eftersom platsen växer
Det behövs fler provtagningar och undersökningar för sedimentanalys, kemisk analys, makrofossil analys (se ex. Hellqvist & Lemdahl, 1990), pollenanalys m.fl. Det finns viss kunskap av olika typer av undersökningar av sediment sedan tidigare, exempelvis från sjön Tisken (Qvarfort, 1980) och torvmarken vid ”Stora stöten” (Eriksson & Qvarfort, 1992). Det har under de senaste 50 åren visserligen genomförts ett stort antal små och stora utgrävningar. Likväl behövs det utökade undersökningar av kulturhistoriska avsättningar (kultursediement) och lämningar. Det är värt att notera, att inom ramen för detta projekt har det redan tagits prover i samband med arkeologiska utgrävningar 2006 vid Falu gruva.
Ett annat arbete som redan påbörjats är en generell inventering av de arkeologiska rapporter som utgetts under åren 1956-2005 (Dalarnas museum, 1956-2005) vilka utnyttjas för att sammanställa en mer samlad kunskapsbild vilken idag är splittrad och omöjlig att överblicka. Ett viktigt arbete initialt blir således att sammanställa de undersökningar som hittills genomförts och sammanställa detta till en gemensam bild både tidsmässigt och geografiskt.
Nyckelord
Miljöhistoria, miljöarkeologi, geoarkeologi, Falun, Falu gruva, Världsarv, Environmental history, Geoarchaeology, environmental archaeology, Falun, mining town
Forskningsprofil
Världsarvets världar
Ämne
Naturgeografi
Finansiärer
KK-stiftelsen
Publikationer