Forskningsprojekt: Muskel morfologi hos patienter med Obstruktiv sömn apne syndrom

Projektledare
Deltagare
Britta Wåhlin-Larsson
Fawzi Kadi, Hälsoakademin Örebro universitet
Karin Piehl Aulin, Hälsoakademin Örebro universitet
Jan Ulfberg, Dalarnas landsting Avesta sömnlaboratorium
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Bakgrund: En vanligt förekommande sömnstörning är obstruktiv sömn apne syndrom (OSAS) som har symptom från muskulaturen på olika sätt. Huruvida skelettmuskulaturens morfologi är påverkad av dessa symtom är för närvarande okänt.
OSAS karakteriseras av upprepade episoder av obstruktion av övre luftvägar, vilket innebär att patienten utsätts för en grav intermittent hypoxi nattetid. OSAS patienterna känner inte bara en sömnighet dagtid utan också en muskulär trötthet som de förklarar som energibrist eller orkeslöshet.

Syfte: Att studera om skelettmuskel hos patienter med OSAS påverkas av den intermittenta hypoxin som uppkommer under natten.
Metod: Fysisk arbetskapaciteten bestämdes genom test på ergometercykel med kontinuerlig mätning av syreupptagningsförmågan.
Muskelbiopsi tog på samtliga deltagare i m Anterior tibialis. Immunhistokemisk analys med infärgning av antikroppar gjordes för att bestämma fiber distributionen, fiberstorlek samt kapillariseringen av muskulaturen.
Fysisk prestationförmåga kartlades.
Resultat: Patientgruppen med OSAS har signifikant lägre maximal syreupptagningsförmåga samt en signifikant högre Body Mass Index (BMI) jämfört med kontrollgruppen. Det var ingen signifikant skillnad gällande fibertyp distributionen och fiberstorleken.
För kapillariseringen var det en signifikant skillnad. Det var också en signifikant skillnad på kapillärernas geometri d.v.s. kontaktytan mellan kapillärerna och muskelfibrerna var signifikant större hos patientgruppen jämfört med kontrollgruppen.
Konklusion: Fynden i denna studie visar tydliga fynd som indikerar att muskeln är påverkas av hypoxi. Dessutom visar studien att patienter med OSAS har en låg central fysisk kapacitet vilket skulle tala för vikten av ökad fysisk aktivitetsgrad.
Nyckelord
obstruktiv sömnapne syndrome, hypoxi, kapillarisering, fysisk prestation
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
Publikationer