Forskningsprojekt: Från el till värme. En diskursanalytisk policystudie av energiomställning på statlig, kommunal och hushållsnivå.

Projektledare
Annette Henning
Deltagare
Karin Perman
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Sveriges elberoende och stora användning av el för uppvärmning är ett i världen unikt förhållande. Den energipolitiska överenskommelsen från 1997 är ett initiativ för att förändra detta förhållande. Beslutet var en uppgörelse mellan centerpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet, och omfattar bland annat avveckling av kärnkraftreaktorerna i Barsebäck, samt att användningen av elvärme för uppvärmning ska bytas ut mot förnybara bränslen.

I denna avhandling analyseras svensk energipolitik och energiomställning under perioden 1997 till 2006. Energitillförsel är en komplex fråga som inte bara diskuteras på global och nationell nivå, utan som också i hög grad berör hushållen. Syftet är här att jämföra hur användningen av elvärme har problematiserats och hanterats på statlig nivå samt på kommun- och hushållsnivå i en mellanstor stad. På de tre politiska nivåerna formas olika viljeinriktningar och handlingar vilka tillsammans skapar och återskapas av en energiomställningsdiskurs. Den utlovade fjärrvärmen är ett exempel på ett problem som identifieras, liksom koldioxidutsläpp, industrins ökande behov av el samt arbetsfördelningen i hemmet.

Karin Perman disputerar i statsvetenskap vid Örebro universitet den 21 november 2008.
Nyckelord
Statsvetenskap, energipolitik, energiomställning, elvärme, Political Science, Energy policy, energy conversion
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Borlänge Kommun
Energimyndigheten
Falu Kommun
FORMAS
Publikationer