Forskningsprojekt: Den svenska naturessän ur ett ekokritiskt perspektiv

Projektledare
Olavi Hemmilä
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Under planering
Beskrivning
Syftet med denna studie är att upprätta en taxonomi för den moderna svenska naturessän. En naturessä är en text som i första hand skildrar naturen och som rör sig i gränsområdet mellan skönlitteratur och fackprosa. De problem som projektet behandlar kan sammanfattas i ett antal frågor: Är huvudsyftet för naturessän att ge en realistisk bild av världen eller kan den bäst förstås som en uppsättning av retoriska konventioner? Hur förhåller sig naturessän till andra genrer? Kan den användas för allegoriska och politiska syften? Vilken typ av natur dominerar i naturessän? Är det i första hand fråga om en föreställd ursprunglig natur, ett modifierat odlingslandskap eller om miljöer som är konstruerade av människor? Hur gestaltar den svenska naturessän motsatsparen natur och människa, teknik och natur samt stad och landsbygd? Hur konstrueras relationen till platsen i denna genre? Finns det en hierarki inom naturessän, där vissa texter (som exempelvis böcker om jakt och fiske) har en lägre status?
Projektet utgår från ekokritiken, en gren av litteraturvetenskapen som utvecklades i USA och England under 90-talet och nyligen introducerats i Sverige. Ekokritiken kan definieras som studiet av relationen mellan litteraturen och den omgivande fysiska miljön.
Projektet genomförs under två år och omfattar 75% av en heltidstjänst. Det kommer att resultera i en serie artiklar i svenska och internationella tidskrifter samt i ett fördjupat samarbete med forskare inom området.
Nyckelord
Ekokritik, naturessän
Forskningsprofil
Världsarvets världar
Ämne
Litteraturvetenskap
Finansiärer
Publikationer