Forskningsprojekt: Tjälrestriktioner – hantering och uppföljning

Projektledare
Rolf Magnusson
Deltagare
Owen Eriksson
Rikard Lindgren
Catherine Selvén
Jaro Potucek, Vägverket
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet går bl a ut på att effektivisera hanteringen och uppföljningen av tjälrestriktioner. Lågtrafikerade vägar är normalt inte konstruerade efter någon standard, vilket gör, att de har en mycket varierande uppbyggnad och därmed också stor variation i bärförmåga. Tunga fordon kan orsaka omfattande skador på dessa vägar i tider då vägen har dålig bärförmåga. För att undvika detta stängs stora delar av detta vägnät av under tjällossningen. Det är viktigt, att dessa avstängningstider begränsas i den utsträckning det går. Syftet med detta projekt är, att utveckla ett system för bedömning av bärförmågan hos lågtrafikerade vägar och dennas variation i tid och i vägens längsriktning. Syftet är också, att skapa ett system för att samla in och distribuera sådan information till olika väganvändare. Systemet omfattar instrument för mätning och metoder för insamling, analys och distribution av data rörande bärförmågan. System finns idag utvecklat för att samla in och lagra data. Dessa befinliga system bör, med vissa kompletteringar, också kunna användas även för information om bärförmågan. Information om temperatur, nederbörd, fuktförhållanden, grundvattennivå, bärkapacitet, vägstruktur, frostförhållanden etc kommer att samlas in och analyseras i en central databas. Sådan information kan erhållas från VViS, SMHI, SGU samt FWD-mätningar kompletterade med okulära observationer samt information om konstruktionen. Statistiska och empiriska metoder kan användas tillsammans med information om konstruktionen och väderprognoser för att prognostisera bärkapaciteten och dess variationer. Näringslivets transporter har stor betydelse för den regionala utvecklingen, framförallt i glesbygd. Idag räknar man med att förseningar till följd av dålig bärighet kostar skogsnäringen ungefär 800 mkr per år. En försiktig uppskattning är, att ett fullt utvecklat system enligt detta projektförslag skulle kunna innebära en besparing på 10% av denna kostnad.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Vägteknik
Informatik
Byggteknik
Finansiärer
Borlänge Kommun
Vägverket
Vägverket