Forskningsprojekt: Vems världsarv? Visuell kulturarvsförmedling och föreställning om lokal identitet

Projektledare
Cecilia Mörner
Deltagare
Cecilia Mörner
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Senare års filmhistoriska forskning visar att film medverkar till att konstruera uppfattningar om historien. Detta sker på flera plan. Bland annat påverkas vår uppfattning om plats och platsidentitet; hur vi föreställer oss att historiska plaster ser ut och hur de varit sammansatta med avseende på ekonomiska förutsättningar, demografiska och etnistiska sammansättningar, kulturella uttryck och så vidare. Dessutom bidrar historisk film till att skapa idéer om lokala identiteter i nutiden. Projektet syftar till att undersöka konstruktioner av platsidentitet respektive lokal identitet i Falun via DVD-produktioner och offentliga filmvisningar. Vilka föreställningar om Falun som historisk plats skapas? Vad betonas? Vilka lokala identiteter genererar filmerna respektive visningarna? Projektet avser visa att den historiekonstruktion som filmerna och visningarna gynnar en lokal, kulturhegenomisk version av historien som lyfter fram för det första individuell genialitet, för det andra kollektivt mod och för det tredje Falun som utgångspunkt för det svenska välståndet under stormaktstiden. Förutom ett antal nyproducerade DVD-filmer kommer resultatet av deltagande observationer i samband med offentliga filmvisningar att analyseras, både vad gäller innehåll, form och aktörer. Härigenom blir det möjligt att både befästa filmernas och visningarnas konstruktion och ringa in vems perspektiv som kommer till uttryck. Projektet kommer att resultera i ett antal artiklar och konferenspapers.
Nyckelord
visuell kultur, kulturarvsförmedling, platsidentitet, lokal identitet, genus, ursprung
Forskningsprofil
Världsarvets världar
Ämne
Medie- och kommunikationsvetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Publikationer