Forskningsprojekt: Multiplex detektion av patogena agens

Projektledare
Magnus Jobs
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
System för att avslöja förekomst av många olika sjukdomsframkallande mikroorganismer i ett och samma test, så kallad multiplex detektion, har länge varit ett önskvärt mål inom laboratoriediagnostiken. Nukleinsyra (RNA och DNA) baserade metoder har potential för multiplex detektion och stora ansträngingar har tidigare gjorts att designa multiplexa PCR protokoll (PCR används för att kopiera bestämda DNA sekvenser hos den organism man är intresserad av). Sådana protokoll har haft viss framgång och väl fungerande PCR:er med samtidig detektion av upp till fyra olika organismer finns beskrivna och används. Det har dock visat sig att multiplex PCR med fler än fyra agens som mål är svåroptimerade och i praktiken inte användbara. Därför har på senare tid nukleinsyrabaserade prob metoder utvecklats där målsekvenser inte avslöjas med PCR utan med direkt hybridisering (en känd DNA sekvens används för att testa om ett patientprov innehåller DNA som passar mot den kända sekvensen).
I detta projekt används så kallade hänglåsprober för att samtidigt avslöja närvaron av en stor mängd olika organismer i ett prov. Hänglåsprober är långa syntetiska DNA-sekvenser (ologonukleotider) som konstruerats så att när de hybridiserar till sin målsekvens formas en sluten DNA-cirkel. Den slutna DNA-cirkeln kan sedan kopieras med ett generellt PCR primerpar och PCR produkten detekteras. Det generella PCR primerparet gör att den vanliga problematiken med multiplex PCR undviks och förutsättningar för kraftig multiplexning uppnås.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
Avtal om läkares forskning (ALF)
FORMAS
Högskolan Dalarna
Publikationer