Forskningsprojekt: Vad kommunikation vill säga - en iscensättande studie om specialpedagogers yrkesroll och kunskapande samtal

Projektledare
Désirée von Ahlefeld Nisser
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syfte och slutsats
Syftet med avhandlingen har varit att beskriva villkor för möjligheten att genomföra deliberativa samtal i en (för)skolekontext. Det övergripande syftet var att detta skulle kunna bidra till en tydligare definition av specialpedagogens kunskapsområde. Ett tydligare definierat kunskapsområde antogs ha betydelse för specialpedagogens professionalisering vilket i sin tur antogs ha betydelse för möjligheten att iscensätta deliberativa samtal.
Empirin har visat att villkoret för att genomföra deliberativa samtal i en (för)skolekontext är att utgå från vad jag har valt att benämna för ett kommunikativt perspektiv. Att utgå från ett kommunikativt perspektiv betyder att det finns både teoretisk och pragmatisk kunskap om hur samtal kan genomföras på lika villkor och på olika nivåer. Empirin har visat att specialpedagoger som synliggjort kommunikativa, pedagogiska kompetenser liksom en förmåga till etiska överväganden har skapat möjligheter till deliberativa samtal. För att deliberativa samtal ska kunna genomföras i en (för)skolekontext oftare än vad som sker idag krävs därför en yrkesroll som frigör sig från traditionell undervisning och träning och istället fokuserar kunskapande procedurer som utgår från ett medvetet kommunikativt och pedagogiskt handlande.
Studiens resultat har byggt på ett projekt som har utgjorts av gemensamma, kunskapande samtal i nätverksträffar med mig som projektledare och 15 specialpedagoger från 8 olika kommuner som projektdeltagare. Mitt primära analysmaterial har utgjorts av samtal som de 15 specialpedagogerna har deltagit i i sina egna verksamheter eller om man så vill, på ’hemmaplan’, beskrivna, kommenterade och värderade av specialpedagogerna själva. Jag har använt mig av en iscensättande aktionsforskningsansats eftersom det har funnits en vilja att skapa förändring i specialpedagogisk verksamhet i förskola och skola.
Nyckelord
specialpedagogik, kommunikation, samtal, deliberation, specialpedagog, yrkesroller, special education, communication, dialogue, deliberation, special educator, roles
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Övriga ämnen
Pedagogik
Finansiärer
Stockholms universitet