Forskningsprojekt: Högeffektiva solfångare för svensk produktion

Projektledare
Johan Vestlund
Deltagare
Mats Rönnelid
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Det finns en klar potential att förbättra de traditionella plana solfångarna jämfört med dagens. Ska svenska företag möta konkurrensen från nya solfångartillverkare i framtiden krävs dock att man är beredd att revidera såväl konstruktion som produktionsmetod.

Avhandlingsarbetet är ett industridoktorandprojekt som kommer att behandla framtidens solfångare och målet är att det efter avhandlingens färdigställande ska finnas tillräckligt med kunskap för att initiera en produktion av nyutvecklade solfångare i större skala. Tillverkning i mindre skala ska byggas upp under avhandlingstidens gång. Den bärande iden är utveckling av plana gasfyllda hermetiskt tillslutna solfångare; en idé som sedan några år grott vid Solentek. Denna produkt har klar potential att i jämförelse med dagens solfångare bli billigare (både som enskild produkt och installationskostnad), få högre värmeutbyte, bli mer lätthanterlig samt få längre livslängd. Arbetet innebär moment från flera discipliner:
• Termodynamik - beräkning (med Matlab) och uppmätning av värmeförluster. Evaluering av olika möjliga gaser & solfångargeometrier.
• Materialteknik – termisk expansion och materialpåfrestningar (med Finita Element metoden)
• Solfångarfysik – Uppmätning av solfångaregenskaper i såväl laboratorieskala som i hela system.
• Installationsteknik – design och evaluering av system, såväl med hjälp av datorsimuleringar (TRNSYS) som mätning och utvärdering av reella installationer.

I projektets inledning ska dagens internationella solfångarutveckling kartläggas, såväl vad gäller produktionsmetoder som prestanda. I detta arbete ingår även en kartläggning av potentialen för att förbättra plana solfångare, t ex vad gäller materialåtgång och värmeförluster.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
KK-stiftelsen
Publikationer