Kurs SS3014

Flerspråkighet i ett samhällsperspektiv

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupad förståelse för olika aspekter gällande flerspråkighet på samhällsnivå i ett såväl nationellt som ett internationellt perspektiv
  • redogöra för och ingående diskutera utveckling av språkplanering, språkpolitik och språkideologi med fokus på flerspråkighet
  • visa god insikt om språkens statusförhållande i samhället med särskilt fokus på minoritetsspråk
  • analysera och jämföra språkpolitik och språkplanering i olika geografiska områden och olika språkliga miljöer
  • kritiskt analysera och problematisera språkideologiska frågor med fokus på makt, identitet och mångfald utifrån relevanta teorier och metoder
  • visa god insikt om teorier om språkliga miljöer samt genomföra en fältuppgift med förankring teoretiskt och metodologiskt
  • visa fördjupad kunskap för ett avgränsat område eller tema av relevans för kursens innehåll.