Kursplan

Flerspråkighet i ett samhällsperspektiv

Kurskod
SS3014
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2016-11-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-11-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupad förståelse för olika aspekter gällande flerspråkighet på samhällsnivå i ett såväl nationellt som ett internationellt perspektiv
  • redogöra för och ingående diskutera utveckling av språkplanering, språkpolitik och språkideologi med fokus på flerspråkighet
  • visa god insikt om språkens statusförhållande i samhället med särskilt fokus på minoritetsspråk
  • analysera och jämföra språkpolitik och språkplanering i olika geografiska områden och olika språkliga miljöer
  • kritiskt analysera och problematisera språkideologiska frågor med fokus på makt, identitet och mångfald utifrån relevanta teorier och metoder
  • visa god insikt om teorier om språkliga miljöer samt genomföra en fältuppgift med förankring teoretiskt och metodologiskt
  • visa fördjupad kunskap för ett avgränsat område eller tema av relevans för kursens innehåll.

Innehåll

I denna kurs behandlas flerspråkighet i ett samhällsperspektiv med betoning på språkpolitik, språkplanering och språkideologi. Studenten utvecklar både teoretiska och metodologiska färdigheter för att kritiskt analysera språkideologiska och språkpolitiska frågor i samhället i ett nationellt och i ett globalt perspektiv. Särskilt fokus läggs på poststrukturell teori där makt, språk och identitet uppmärksammas. Exempel från olika geografiska områden, samhällsförhållanden och tidsperioder analyseras och jämförs. I kursen presenteras forskning om språkliga miljöer, inom forskningsområdet linguistic landscape, och studenten genomför med utgångspunkt i detta en fältuppgift. Studenten fördjupar sig även inom ett för kursen relevant och avgränsat tema eller forskningsområde.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, genom en fältuppgift som redovisas muntligt och skriftligt samt en skriftlig fördjupningsuppgift.

Arbetsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, en fältstudie samt en självständig fördjupning inom ett område av relevans för kursens innehåll.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Filosofie kandidatexamen 180 hp med huvudområde svenska som andraspråk

Summary in English

This course looks at multilingualism in society with a focus on language politics, language planning and language ideology. The student will develop both methodological and theoretical skills in order to critically analyze ideological and political problems related to language in a national and global perspective. Particular focus is given to post-structural theory involving power, language and identity. Examples from different geographical areas, social contexts and time periods are analyzed and compared. The linguistic landscape as a field of research will be introduced, and the student will conduct a field study using this theoretical and methodological framework. During the course, the student will focus on a limited theme that is relevant to the course.