Kurs PG3041

Utbildningsvetenskapliga teorier

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Pedagogiskt arbete

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande syfte är att deltagarna utvecklar fördjupad kunskap om centrala teoribildningar inom det utbildningsvetenskapliga området.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa fördjupad kunskap om utbildningsvetenskapens olika teoretiska strömningar och på vilket sätt dessa förhåller sig till olika vetenskapsteoretiska perspektiv
  • visa kunskap om och reflektera över på vilket sätt utbildningsvetenskaplig forskning kan bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten såväl som en skola/förskola på vetenskaplig grund
  • kritiskt analysera, tolka och förhålla sig till olika sorters utbildningsvetenskapliga studier i syfte att bedöma deras tillförlitlighet och användbarhet i den egna pedagogiska verksamheten
  • visa kunskap om betydelsen av ett forskningsetiskt förhållningssätt i samband med skolforskning