Kurs PA2009

Kunskapsöversikt Personal och arbetsliv

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Personal och arbetsliv

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna göra teoretiska analyser av ett forskningsfält och utifrån dessa formulera relevanta forskningsproblem.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • ge en översikt över den vetenskapliga kunskapsfronten i valt tema inom området personalarbete (1)
  • ange hur det valda temat förhåller sig till personalarbete i stort och hur det egna temat utgör ett motiverat vägval i relation till andra möjliga teman. (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

  • analysera och diskutera det valda temat inom området personalarbete (3)
  • utifrån vald referensram ange relevanta undersökningsfrågor för ett empiriskt arbete (4)
  • presentera det valda temat i en vetenskaplig framställningsform. (5)

Värderingförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
  • kritiskt reflektera över perspektiv och paradigm som finns inom det valda tematiska område och vilken betydelse dessa har för kunskapsgenereringen. (6)