Kursplan

Kunskapsöversikt Personal och arbetsliv

Kurskod
PA2009
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp
Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2014-11-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-10.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna göra teoretiska analyser av ett forskningsfält och utifrån dessa formulera relevanta forskningsproblem.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • ge en översikt över den vetenskapliga kunskapsfronten i valt tema inom området personalarbete (1)
  • ange hur det valda temat förhåller sig till personalarbete i stort och hur det egna temat utgör ett motiverat vägval i relation till andra möjliga teman. (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

  • analysera och diskutera det valda temat inom området personalarbete (3)
  • utifrån vald referensram ange relevanta undersökningsfrågor för ett empiriskt arbete (4)
  • presentera det valda temat i en vetenskaplig framställningsform. (5)

Värderingförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
  • kritiskt reflektera över perspektiv och paradigm som finns inom det valda tematiska område och vilken betydelse dessa har för kunskapsgenereringen. (6)

Innehåll

I kursen ges en överblick över olika teoretiska perspektiv avseende personalarbete och olika typer av referensramar. Det huvudsakliga arbetet inom kursen består i att studenterna själva väljer och formulerar ett tema som utgör ett fördjupningsområde för den egna referensramen inom forskningsprojektet. Studenterna ska därigenom kunna positionera temat som en del av kunskapsområdet.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar och opponentskap på andra studenters arbete.

Skriftliga inlämningsuppgifter i grupp samt aktivt deltagande vid 2 seminarier (examinerar mål 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, seminarier och självständigt arbete under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • För tillträde till kursen krävs minst 120 hp, varav 60 hp i Personal och arbetsliv. i vilket kurserna Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori I, 7,5 hp och Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori II, 7,5 hp skall ingå, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Personal- och arbetslivsprogrammet.

Summary in English

The overall aim of this course is for students to be able to make theoretical analyses of a research field and from these formulate relevant research problems.