Kurs IE1076

Industriell ekonomi

5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Industriell ekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för grundläggande begrepp och förutsättningar för industriellt företagande (1)
  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller för industriföretagets organisation och marknadsföring (2)
  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning med särskild vikt på produkt- och investeringskalkylering samt budgetering (3)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • göra kostnadskalkyler, investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering (4)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över industriföretagets roll i samhället, nationellt och internationellt, samt dess hållbarhetsmässiga aspekter (5)
    (5)