Kurs GSA2AF

Examensarbete för socionomexamen

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2021

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskaper om nationell och internationell forskning inom ett område relevant för socialt arbete
 • uppvisa kunskaper om en tolkningsram (till exempel teori, teoretiska begrepp, lagtext, olika typer av utredande dokument eller tematisk positionering av litteratur eller kunskapsläge) med relevans för en forskningsfråga
 • visa fördjupad kunskap om ett vetenskapligt arbetes olika delar och struktur
 • visa fördjupad kunskap om vilka formella krav, språkliga och innehållsliga, som ställs på ett vetenskapligt arbete.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • formulera och avgränsa en forskningsfråga med relevans för socialt arbete
 • argumentera för en forskningsfråga med utgångspunkt i kunskapsläget inom ett område
 • välja och beskriva en relevant tolkningsram (till exempel teori, teoretiska begrepp, lagtext, olika typer av utredande dokument eller tematisk positionering av litteratur eller kunskapsläge) för en forskningsfråga
 • välja, beskriva och tillämpa en forskningsmetod anpassad för en specifik forskningsfråga
 • med utgångspunkt i tolkningsram (teori) och kunskapsläge (tidigare forskning) presentera och analysera insamlat datamaterial på ett sådant sätt att forskningsfrågan besvaras
 • komponera och integrera de olika delarna i ett vetenskapligt arbete på ett sådant sätt att det i framställningen finns en tydlig och logiskt sammanhängande konsistens (röd tråd) mellan arbetets olika delar
 • tydligt rapportera och, såväl muntligt som skriftligt, presentera ett vetenskapligt arbete och dess resultat
 • granska, diskutera och framföra konstruktiv kritik på annat vetenskapligt arbete/examensarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • visa omdömesförmåga och förståelse för hur rättsliga och forskningsetiska riktlinjer tillämpas i genomförande av ett vetenskapligt arbete
 • kritiskt reflektera över relationen mellan ett vetenskapligt arbetes resultat och den metod som använts.
Startar och slutar:
v3, 2021 - v12, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Organisation, grupp och samverkan, 15 hp, Makt, maktutövning och motmakt, 7,5 hp, Försörjning, rehabilitering och aktivering i socialt arbete, 7,5 hp, Perspektiv på våld, 7,5 hp, samt Utredning i socialt arbete, 7,5 hp eller Arbetsmetoder i socialt arbete, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V36X4
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig