Kurs GPR256

Portugisiska: Kandidatexamensarbete

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Portugisiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • utifrån en problemställning, relaterad till portugisiskspråkig litteratur eller språk, självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant vetenskapligt material
  • inom given tidsram genomföra en självständig litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning samt argumentation som vilar på väl genomförda litteratur- eller språkvetenskapliga analyser
  • skriftligt såväl som muntligt, på portugisiska, engelska eller svenska, presentera och argumentera för egna resultat med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga
  • beakta forskningsetiska normer
  • använda gängse formalia för vetenskaplig text
  • analysera, värdera och diskutera andras och egna vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.